buy levitra online


ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพ
 
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.การรักษาอาการเรื้อรัง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะมีขึ้นภายหลังด้วย หรือ สามารถพิสูจน์ทางการแพทย์ที่ได้รับรองแล้วได้ว่ามีระยะเวลาก่อตัวของโรคก่อนการทำประกันโดย “สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย” หมายถึง โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ “ผู้ได้รับความคุ้มครอง” ในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวันที่ความคุ้มครองตาม “กรมธรรม์ประกันภัย” นี้จะมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแลหรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัยดูแลหรือรักษา
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิด
3. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
4. การทำกายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
5. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพค่าตรวจรักษาที่มิได้เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย หรือการเข้าพักรักษาเพื่อทำกายภาพบำบัด
6. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร และ การนอนหลับการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ การรักษาอาการนอนกรน การติดสุราเรื้อรัง การติดสารเสพติด กามโรค กรรมพันธุ์
7. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ กลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์)
8. การบริการ หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้ อันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
9.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง อุบัติเหตุจาการใช้ยา หรือการใช้ยาเกินขนาด การเล่นหรือการแข่งกีฬาอันตราย หมายถึงการล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือ แข่งสกีทุกชนิด
10.แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
11.ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
12.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติสงครามการเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ ต่อต้านรัฐบาล การก่อการร้าย
13.อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการ ติดต่อกันไปโดยตัวเอง
14.อุบัติเหตุขณะขึ้น หรือลง หรือขณะอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์ และขณะกำลังขับ หรือขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
15.การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียใด ๆ ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบโจร
16.การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียใด ๆ ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
17.การรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือการรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่การผ่าตัดเสริมสร้าง (Reconstructive Surgery)ที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ และทำให้เกิดการบกพร่องชองการทำงานของอวัยวะอื่นใดที่ไม่ใช่อวัยวะเพศและเต้านม เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม
18.การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น การใช้วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากมื้อปกติ ค่าเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 19.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง หรือผู้ได้รับความคุ้มครองอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก หรือให้บริการโดยแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
20. การรักษาความผิดปกติทางเพศ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและการแปลงเพศ
21. การรักษาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึง การคลอดบุตร การแท้งบุตร การรักษาสำหรับเด็กแรกเกิด
22. การทำหมัน การแก้หมัน การคุมกำเนิด การรักษาเพื่อให้มีบุตร
23. การรักษาความผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ อาทิ เช่น การเจริญเติบโตข้า น้ำหนักน้อย ภาวะตัวเตี้ย การพัฒนาทางสมองช้า รวมถึงภาวะฮอร์โมนผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านสมอง รวมถึงอาการเสื่อมวัยโดยธรรมชาติ เช่น รอยเหี่ยวย่น ภาวะหมดฮอร์โมนเพศ (วัยทอง) หรือภาวะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก่อนวัยอันควร (Precocious puberty)
24. การปลูกผีหรือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
25. การร้องขอเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล โดยมิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นต่อการรักษา
26. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและกดจุด (ไคโรแพคติค) เป็นต้น
27. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
28. การตรวจและรักษาสายตา การหักเหของแสง (Refraction) การตรวจการได้ยิน
29. กาย- อุปกรณ์เทียมทุกชนิด เช่นไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด อุปกรณ์ปั๊มหรือฉีดเบาหวาน (Diabetic Infusion Pumps)
30. อวัยวะเทียมทุกชนิด ยกเว้น ลิ้นหัวใจเทียม กะโหลกศีรษะเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อต่อหัวเข่าเทียม
31. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางการทันตกรรมยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การขูดหินปูน การอุดฟันหรือการใส่ฟันปลอม (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)


ข้อยกเว้นสำหรับสิทธิประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ 

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรอันมีสาเหตุมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุ

1.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ข. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
ค. การได้รับเชื้อโรคปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัง หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
จ.การแท้งลูก
ฉ. การรักษาฟัน หรือ การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
ช.การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
ซ. อาหารเป็นพิษ
ฌ. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondy Lolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ Spondy losis กระดูกสันหลังอักเสบ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ญ.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
ฏ. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ได ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นิวเคลียร์และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้าเล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อการรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.