buy levitra online

 
พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพย์สิน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิปริญญาตรีการจัดการ หรือ บัญชี
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
5.มีประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


สมัครงานตำแหน่งนี้
2. ฺฺBusiness Analysis
คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง (ประสบการณ์ 2-5 ปี)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถได้ตรงตาม Software Requirement Specification (SRS)
และ Change Request (SCR)
ทดสอบและรันผลการทดสอบบน Test environment
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Defect Report) และจัดทำเอกสารต่างๆตามกระบวนมาตรฐานของบริษัท
ทำงานร่วมกับ Developer,Business Analyst,Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ทันตามกำหนด
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
สมัครงานตำแหน่งนี้
3. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 22-30 ปี 
3.วุฒิป.ตรี ทุกสาขารัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22-35 ปี
3.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
4.มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครงานตำแหน่งนี้
5. เจ้าหน้าที่คัดกรองลูกค้า
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.พูดจาฉะฉาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.รักงานบริการ 
5.เป็นงานด้านการโทรศัพท์โดยตรง
6.หากมีความรู้ด้านสาธารณสุข หรือเกี่ยวกับโรค (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2.สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

*****ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน***
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมา(อย่างน้อย 5 ปี ) 
4.สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดการด้าน  HRM และ HRD
2.เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล


สมัครงานตำแหน่งนี้
8. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ(เขตสายไหม)หลายอัตรา
1.หญิง/ชาย
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี 
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี 
6.อัตราค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
7.มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 


หน้าที่รับผิดชอบ
-บันทึกบัญชี ปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน
-อัพโหลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร
-อัพโหลดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งสรรพากร
-จัดทำแฟ้มรายเดือน (สรุปรายละเอียดบัญชีต่างๆ,รายการแยกประเภท)
-บันทึกเงินเดือนค่าตอบแทนประจำเดือน
-บันทึกบัญชี เคลียร์บัญชีเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
-ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชี
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. รับสมัครผู้พิการประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
4.สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้
5.สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้


สมัครงานตำแหน่งนี้
10. พนักงานรับโทรศัพท์ Call Center ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หลายอัตรา (ด่วน)
1.ชาย / หญิง   
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานบริการลูกค้า,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี

 
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.