buy levitra online

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2542
เปิดตัวโครงการกองทุนเกษียณอายุราชการ และโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน ภาคเหนือ ผลปรากฎว่ามีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับจำนวนมาก
ปี 2546
มีการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พรบ. 2499 กับกรมทะเบียนธุรกิจการค้า ชื่อ "ศูนย์การประกันภัยหมู่ (Group Insurance Service Center) " มุ่งมั่นบริการลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ
ปี 2547
ได้จดทะเบียนนิติบุคคลชื่อ บริษัท มาตรฐานไอเอสซี จำกัด (Insurance Standard Service Center) "มาตรฐานบริการประกันภัย" มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เพื่อความเป็นมาตรฐานในการให้บริการประกันภัยแบบ ONE STOP SERVICE และขยายสำนักงานสาขา บริการทั่วภาคเหนือ
ปี 2548
บริษัทได้เปิดตัว โครงการสยามสไมล์การ์ดบัตรประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการ "แทนค่าความห่วงใย" เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย มีการตอบรับและขยายฐานลูกค้าไปทั่วประเทศ มีการปรับปรุงสิทธิผลประโยชน์ในเงื่อนไขกรมธรรม์เพิ่มขึ้น ในทุกวาระครบรอบปี โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยถึงสามปีติดต่อกัน

สามารถลดประเด็นข้อจำกัด บางข้อเงื่อนไขกรมธรรม์ พร้อมกับพัฒนาระบบให้บริการ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีจริยธรรม นำระบบเทคโนโลยีไอที เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนต่ำ ให้การบริการทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพมีการนำระบบ Fax Claim มาใช้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เน้นการรับฟังปัญหาและ มุ่งมั่น ตอกย้ำที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
ปี 2551
จดทะเบียนบริษัทนายหน้า ชื่อบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย การจัดส่งเบี้ยประกันให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.)
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจ ที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างคน ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับหลักจริยธรรมที่ดี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้โอกาส ขอขอบคุณ.บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.