ดูทั้งหมด

งานสโมสรนักขายเกรด A ครั้งที่ 1
งานสโมสรนักขายเกรด A ครั้งที่ 1 (VIP)
งานออกแบบมาเป็น Theme "กว่าจะเป็นดาว" Setอาหารเครื่องดื่ม ระดับโรงแรม 5 ดาว
ห้องพัก สุดเริ่ดหรู อลังการ ภาพรวมของงานออกมาเป็นที่พอใจผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
   และสุดท้าย อปช ครูกุ้ง ได้ให้โอวาสให้นักขายเกรด A ทุกท่านให้เราได้ฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาชั่วโมงบินเพื่อพัฒนาทีม ต่อไป
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินักขายเกรด A ทั้งหมด 19 คน ดังนี้
1.นางสาวสุภาพร บุญสมบัติ
2.นายวีระยุทธ สุริยศ
3.นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาศ
4.นางสาววรรณศิริ ชูหนู
5.นายอดิเทพ อินทะวงศ์
6.นางสาวณัฐธินี แจ่มผล
7.นางสาววราภรณ์ จอมคำ
8.นางสาวน้ำพี้ ศรีนารายณ์
9.นางสาวนัยน์ปพร เลิศรัตน์ชูกิจ
10.นายธนากร โพธิรังษี
11.นายกิตติศักดิ์ กุนาทน
12.นางสาวยุพิน มีโพธิ์
13.นางสาวหนึ่งฤทัย ชมดี
14.นายธนวัฒน์ เหมะมูล
15.นายธนปาโล สิงห์โต
16.นางสาวกรกนก เกษมสุภกุล
17.นายธนายุทธ วงศ์ใหญ่
18.นายอนุสรณ์ ธนูศิลป์
19.นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งจันทร์
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.